OM OSS


Balungstrands sågverk i korthet

Balungstrands Sågverk AB ingår i industrigruppen Gävle intressenter AB, där även Skutskärs trä AB, Stigma Hyvleri AB och Veddige Stallströ AB ingår. Huvudägare är Bernt Ivarssons Profura AB.

Verksamheten har ca 45 anställda och en planerad årsvolym på 90-100 000 m3 sågad vara.
Virke in; motsvarar 4 500- 5 000 lastbilar per år.
Virke ut; 135 bilar i månaden eller 7 varje dag.

Dessutom fraktas flis och spån med 10 bilar per dag.

– Det fantastiska produktionsresultatet som vi presterade redan första månaden efter vårt övertagande lovade gott. Jag var redan då övertygad om att den yrkeskunskap och vilja som fanns vid sågen skulle få företaget på fötter igen.

Bernt Ivarsson, 2012
Välta-Gran


Det har varit ett hårt och målmedvetet arbete att vända de gamla förluståren till lönsamhet.

Det fantastiska produktionsresultatet som vi presterade redan första månaden efter vårt övertagande lovade gott. Jag var redan då övertygad om att den yrkeskunskap och vilja som fanns vid sågen skulle få företaget på fötter igen, kommenterade Balungstrands Sågverks huvudägare Bernt Ivarsson.

Nu är målet att höja produktionen ytterligare och det skall ske med hjälpa av nödvändiga investeringar, samt strukturering av vår verksamhet.

Vi känner en allt djupare förankring i bygden. Samarbetet med våra lokala kontakter, åkare, entreprenörer och traktens skogsägare  hjälper oss, som bygdens sågverk att förädla den omgivande skogen. Balungstrands Sågverk AB fortsätter att strukturera sig och vi anpassar oss till de krav och behov som finns i vår omgivning.

Fyrdubblad produktion på sex år

Vid nystarten av Balungstrands sågverk 2010 var produktionen drygt 20.000 m3 sågad vara. Vårt mål var då att nå en fördubbling men framförallt att uppnå lönsamhet. Nu sex år senare kan vi konstatera att vi fyrdubblat produktionen och har stabila ekonomiska resultat. Vi har vidtagit nödvändiga investeringar, där råsortering, säkerhetsförbättringar, justerverk och paketering stått i centrum. Detta säkerställer därmed den framtida verksamheten.

Nästa djärva produktionsmål sätter vi nu till 100.000 m3sv!
Detta innebär en fortsatt expansion, som vi tror oss kunna nå de närmaste åren.

Vi är idag ett medelstort sågverk med fast förankring i den bygd vi verkar i och känner ett ökat förtroende från våra kunder och leverantörer. Erfaren och kunnig personal garanterar hög och jämn produktion. Vi är idag dubbelt så många anställda som för fyra år sedan, vi vill gärna bli fler. Bygden behöver arbetstillfällen.